Έργα ανά Κατηγορία

Opus 4, Τρία Κομμάτια για πιάνο (για νέους πιανίστες)

Γράφτηκε: 1997. Διάρκεια 5’. Έχει εκτελεσθεί.