Έργα ανά Κατηγορία

Opus 11, Suite Folatre for Symphony Orchestra

Τα μέρη: Vatiations sur une Gamme, Batir des Chateau en Espagne, Valse Frygien, 
Danse Imaginaire. 
Γράφτηκε: 1997 και κυρίως το 2002. Διάρκεια: 15’.